DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do deber de información estipulado no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, comunicámoslle os datos de identificación do propietario do sitio web, requiridos pola mencionada norma:

Denominación social: ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO
CIF: 44478364K
CP: 15703
Localidade: Santiago de Compostela
Provincia: A Coruña
Teléfono: 620 93 15 29
Email: info@asorregueira.gal

Esta información cumpre e regula as condicións de uso, as limitacións de responsabilidade e as obrigas que os usuarios da páxina web publicada baixo o nome de www.asorregueira.gal asumen e se comprometen a respectar.

CONDICIÓNS DE USO

O simple uso da páxina outorga a condición de usuario da páxina, xa sexa unha persoa física ou xurídica, e implica necesariamente a aceptación completa, plena e sen reservas de todas e cada unha das cláusulas e condicións xerais incluídas no Aviso Legal. Se o usuario non estivese de acordo coas cláusulas e condicións de uso deste aviso legal, absterase de usar a Páxina. Este Aviso Legal está suxeito a cambios e actualizacións, polo que a versión publicada por ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO pode ser diferente cada vez que o Usuario acceda ao Portal. Polo tanto, o Usuario debe ler e aceptar o Aviso Legal cada vez que acceda á Páxina.

A través da Páxina, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO proporciona aos Usuarios o acceso e uso de diversos Contidos publicados a través de Internet por ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO ou por terceiros autorizados.

O Usuario está obrigado e comprométese a utilizar a Páxina e os Contidos de conformidade coa lexislación vixente, o Aviso Legal e calquera outra notificación ou instrución que se lle faga saber, a través deste aviso legal ou en calquera outro lugar dentro dos Contidos que compoñen a Páxina, así como coas regras de convivencia, moral e bos costumes xeralmente aceptados. Para este propósito, o Usuario obrígase e comprométese a NON utilizar ningún dos Contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos no Aviso Legal ou pola lexislación vixente, prexudiciais para os dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera xeito poidan danar, desactivar, sobrecargar, deteriorar ou impedir o uso normal do Contido, equipos ou documentos informáticos, ficheiros e todo tipo de contido almacenado en calquera equipo informático propiedade ou contratado por ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, doutros Usuarios ou calquera usuario de Internet (hardware e software).

O Usuario obrígase e comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros calquera tipo de material contido na Páxina, como información, textos, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, ficheiros de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software, logotipos, marcas, iconas, tecnoloxía, fotografías, software, ligazóns, deseño gráfico e códigos fonte, ou calquera outro material ao que teña acceso como Usuario da Páxina, sen que esta enumeración teña o carácter limitativo. De conformidade con todo o indicado, o Usuario non poderá:

• Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar o contido, a non ser que teña a autorización escrita e explícita de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, que é o propietario dos dereitos correspondentes, ou que isto sexa legalmente permitido.

• Eliminar, manipular ou alterar de calquera xeito o “copyright” e outros datos identificativos da reserva de dereitos da súa denominación social ou dos seus titulares, das pegadas e/ou identificadores dixitais, ou de calquera outro medio técnico establecido para o seu recoñecemento.

O Usuario deberá absterse de obter e incluso intentar obter os Contidos empregando medios ou procedementos distintos dos que, segundo o caso, estivesen dispoñibles para este fin ou se indicasen para este efecto nas páxinas web onde se atopan os ContidoS ou, en xeral, aqueles que se usan habitualmente en Internet para este fin, sempre que non supoñan un risco de dano ou inhabilitación da páxina e/ou dos Contidos.

PROPIEDADE INTELECTUAL

Todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparecen na Páxina son propiedade de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO ou, se é o caso, de terceiros que autorizaron o seu uso, sen que se entenda que o uso ou acceso ao Portal e/ou aos Contidos lle atribúa ao Usuario calquera dereito sobre as mencionadas marcas, nomes comerciais e/ou signos distintivos, e sen que se poidan entender como cedidos ao Usuario, ningún dos dereitos de explotación que existan ou poidan existir sobre os devanditos Contidos. Do mesmo xeito, os Contidos son propiedade intelectual de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, ou de terceiros, no seu caso, polo tanto, os dereitos de propiedade intelectual son propiedade de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, ou de terceiros que autorizaron o seu uso, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos seus dereitos de explotación en calquera forma e, especialmente, dos dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación. O uso non autorizado da información contida neste sitio web, así como a infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO ou de terceiros incluídos na páxina que transferisen contidos, darán lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

HIPERLIGAZÓNS

Os que pretendan establecer hiperligazóns entre a súa páxina Web e a Páxina deberán observar e cumprir as seguintes condicións:

• Non será necesaria unha autorización previa cando a hiperligazón só permita acceder á páxina de inicio, pero é posible que non a reproduza de ningún xeito. Calquera outra forma de hiperligazón requirirá a autorización expresa e inequívoca por escrito de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO.

• Non se crearán “marcos” (“frames”) coas páxinas web nin sobre as páxinas web de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO.

• Non se farán declaracións ou indicacións falsas, inexactas ou ofensivas sobre ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO, os seus colaboradores ou sobre as persoas relacionadas coa páxina por calquera motivo, ou sobre os Usuarios das Páxinas ou sobre os Contidos proporcionados.

• Non se declarará nin implicará que ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO autorizase a hiperligazón nin supervisou ou asumiu, de ningún xeito, os Contidos ofrecidos ou postos á disposición da páxina web na que se establece a Hiperligazón.

• A páxina web na que se establece a hiperligazón só pode conter o estritamente necesario para identificar o destino da hiperligazón.

• A páxina web na que se establece a hiperligazón non conterá información ou contido ilegal, contrarios á moral e aos bos costumes e á orde pública xeralmente aceptadas, nin conterá contido contrario a calquera dereito de terceiros.

DISPOÑIBILIDADE DA PÁXINA

ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO non garante a ausencia de interrupcións ou erros no acceso á Páxina, aos seus Contidos, nin que estean actualizados, aínda que fará os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, corrixilos ou actualizalos. En consecuencia, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO non se responsabiliza dos danos ou prexuízos de calquera tipo producidos no Usuario que causen fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do servizo do Portal durante a prestación deste ou con carácter previo.

ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO exclúe, salvo as excepcións contempladas na lexislación vixente, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera tipo que poidan deberse á falta de dispoñibilidade, continuidade ou calidade do funcionamento da Páxina e dos Contidos, ao incumprimento a expectativa de utilidade que os usuarios puideron atribuír á Páxina e aos Contidos.

A función das hiperligazñibs que aparecen neste sitio web é exclusivamente informar o usuario sobre a existencia doutros sitios web que conteñen información ao respecto. Estas hiperligazóns non constitúen ningunha suxestión ou recomendación.

ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO non se fai responsable do contido das devanditas páxinas enlazadas, do funcionamento ou utilidade das hiperligazóns ou do resultado das devanditas ligazóns, nin garante a ausencia de virus ou outros elementos nelas que poidan causar alteracións no sistema informático (hardware e software), documentos ou ficheiros do usuario, excluíndo calquera responsabilidade por danos de calquera índole causados ao usuario por este motivo.

O acceso á páxina non implica a obriga de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO de controlar a ausencia de virus, vermes ou calquera outro elemento informático prexudicial. Correspóndelle ao Usuario, en calquera caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desinfección de programas informáticos nocivos, polo tanto, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir durante a prestación do servizo de a Páxina, nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario ou de terceiros (hardware e software), os ficheiros ou documentos nela almacenados, como consecuencia da presenza de virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web, un mal funcionamento do navegador ou o uso de versións obsoletas do mesmo.

CALIDADE DA PÁXINA

Dado o contorno dinámico e cambiante da información e servizos subministrados a través da Páxina, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO está empeñado en, pero non garante, a completa veracidade, precisión, fiabilidade, utilidade e/ou actualidade dos Contidos. A información contida nas páxinas que compoñen este Portal só ten carácter informativo, consultivo, informativo e publicitario. En ningún caso ofrecen nin teñen o carácter de compromiso vinculante ou contractual.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO exclúe toda responsabilidade polas decisións que o usuario poida tomar en función desta información, así como polos posibles erros tipográficos que poidan conter os documentos e gráficos da Páxina. A información está suxeita a posibles cambios periódicos sen previo aviso do seu contido debido á ampliación, mellora, corrección ou actualización dos Contidos.

NOTIFICACIÓNS

Todas as notificacións e comunicacións de ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO ao Usuario realizadas por calquera medio serán consideradas efectivas para todos os efectos.

DISPOÑIBILIDADE DOS CONTIDOS

A prestación do servizo da páxina e do contido ten, en principio, unha duración indefinida. Non obstante, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO está autorizado a rematar ou suspender a prestación do servizo da páxina e/ou calquera dos Contidos en calquera momento. Cando sexa razoablemente posible, ANDRÉS TABOADA CASTELEIRO avisará previamente da finalización ou suspensión da Páxina.

XURISDICCIÓN

Para calquera dúbida que xurda sobre a interpretación, aplicación e cumprimento deste aviso legal, así como as reclamacións que poidan derivarse do seu uso, todas as partes implicadas sométense aos Xuíces e Xulgados da Provincia, renunciando expresamente a calquera outro que lles puidese corresponder.

gl_ESGalego
Este sitio web utiliza cookies propias para o seu correcto funcionamento. Ao facer clic no botón Aceptar, acepta o uso destas tecnoloxías e o procesamento dos seus datos para estes fins.   
Privacidad